Search form

Genesis 3

Tu akkan nangikurug na tolay

1Ay kadaya ngámin na alsádu wa ulolag ga pinarsuwa ne APU Dios, ay tu idaw ya kasiríbán na mangasaba. Ay isa nga algaw, nán na kitu babay, “Kurug ga nán ne Dios kadakayu nga akkan kayu mangán kiya búnga daya kay-káyu kiya kamulán?” nán na. 2May nán natu babay kitu idaw, “Mabalin mi kanan kanu daya búnga daya kay-káyu kiya kamulán 3ngamay akkan ya búnga naya káyu nga atán kiya túlad naya kamulán. Ay akkan mi kanu pe ya tùbítan. Ay nu mangán kami onu tùbítan mi, ay matay kami kanu,” nán natu babay. 4Ay se yala manin nán natu idaw kitu babay, “Akkan kayu mà kurug ga matay a! 5Nán ne Dios kiyán áta ammu na nga kiya angngán nu kiya búnga na, ay árig malùtán daya lam-lammat nu. Ay ammu nu win ya napiya se iya nadakè, ay ummán kayu pe yin kaggína,” nán na. 6Ay díkod kane masingan natu babay nga nakal-kalùmímit tu búnga natu káyu, ay nán na nga napiya kanan. Ay nammuwán na pe nga makapasírib, áta malásin na ya napiya se iya nadakè nu mangán kitu búnga na. Ay díkod nangalà kitu búnga na, ay se na kanan. Ay se na niddán pe tu atáwa na nga atán pe yin kitu giyán na. Ay díkod, nangán pe. 7Ay ittu pe yin tu pagkìlát da ngala nga ummán ka nalùtán tu mata da nga duwa. Ay nammuwán da pe yin na soba da gáyám. Ay díkod, nagásip da kadatu dadakkal la adon nga ittu tu pinagken da.

8Ay kitu gid-gidám min, ay nagìna da nge Apu Dios sa atán kitu kamulán na magdàdàdà. Ay tútu nagsirù da ke APU Dios kadatu kay-káyu kitu kamulán. 9Ay díkod kirrawán ne Apu Dios tu laláki nga nán na kaggína, “Wà naya giyán mu?” nán na. 10Ay, “Nagsirù à kidde!” nán na. “Ta nagìna taka nga magdàdàdà kiya kamulán, ay mìpat tà magpassingan kikaw, áta soba ngà,” nán tu Adan. 11Ay tútu nán ne Apu Dios, “Inna ya magkuna kikaw nga soba ka? Nangán kayu ta, kitu búnga natu káyu wa akkan ku wa pakkán kadakayu?” nán na. 12Ay summungbát tu laláki nga nán na, “Ay tu babay ya niddem ma kabul-bulun ku ya nangidde kiyà, ay kinnán ku pe,” nán na. 13Ay se yala nán ne APU Dios kitu babay, “Taanna, tura mu wa kinuwa yán ta?” nán na. “Ay tu idaw mà! Kinasaba nà, ay nangán nà a kurug,” nán natu babay.

Tu nangngikagi ne APU Dios kitu kapanísán datu tolay

14Ay díkod nán ne APU Dios kitu idaw,

“Gapu ta kinuwa mu idi,

ay mapánis ka. Kakal-kalakkán ka kadaya ngámin ulolag ga áyam se kadaya ngámin na alsádu.

Ata manggayát kídi, ay ya sinay mu ya panalen mu;

Ay melubulubu ki lusà daya kanan mu panda kiya agbiyág mu.

15Manggayát kídi ay pagkalingáan takayu se iya babay. Ay ummán pe kadaya annánà nu wa duwa. Palpálan na ya an-anà na ya úlum, ay tugkawwan mu ya túmang na,” nán na.

16Ay nán ne Apu Dios kitu babay,

“Gapu kiya kinuwám, ay paaduwan ku daya rígát mu kiya kabùsit mu, ay se pagbalinan ku ka natakit ya aggan-anà mu. Ay oray nu mapakuna, ay masápul mu pikam mala ya amminya naya atáwam, ay se iturayán naka pe.”

17Ay nán ne APU Dios kitu Adan,

“Gapu ta nekurug mu ya atáwam, ay se ka nga nangán pe kitu búnga natu káyu wa akkan ku pakkán kadakayu, ay pagdakean ku ya lusà. Manggayát kídi panda kiya agbiyág mu, ay magrig-rígát ka pikam ma magkuwa kiya lusà se mu la nga mapowad ya kanan mu. 18Ay tumúbu pe daya kaddat ta narasi se nabúdu. Ay oray nu mapakuna, ay daya imúlam ya paggalakkán mu ka kanan mu. 19Magpakarígát ka pikam ma magkuwa se mu la nga mapowad ya kanan mu. Ummán kiyán nin ya agbiyág nu panda kiya katay nu nga ittu yanin ya aggulli nu kiya lusà a naggayatán nu. Ata nàwa kayu ka lusà. Ay díkod lusà pe ya tungpál nu kammin,” nán ne Apu Dios.

20Ay nengagánan tu Adan ka Eva tu atáwa na. (Ya sarut nayán na ngágan, ay biyág). Ata aggína ya bíláng ina daya ngámin na tolay oray ka wàna. 21Ay pinangwa ne APU Dios de Adan na magatáwa ka kawas da nga lálat nga ittu tu pinagbádu da ngin.

Tu nammatálaw ne APU Dios kadatu tolay kitu kamulán

22Ay se yala nga nán ne APU Dios, “Kídi yin, ay nagbalin daya tolay ka ummán kadàtada, ta ammu da ngin ya napiya se nadakè. Nadà-dakè nu rán dala nga mangán pe kitu búnga natu káyu wa mamagbiyág ka áwan panda, áta akkan da ngin mataatay,” nán na. 23Ay tútu pinatálaw ne APU Dios da kitu kamulán ka Eden, se na pinapan ne Adan na magkuwa kiya lusà nga ittu ya naggayatán na kampela ngin nin. 24Pinatálaw nada, ay se yala nangippáy ka isa kadaya kangatuwán na ilángit kitu pane lattakán natu kamulán. Ay uwad pe ya nippáy na nga miwas-wasáwas nga maggilagiláb ba apuy nga sinan ispáda nga ittu tu magbantáy kitu káyu wa mamagbiyág ka áwan panda.