Search form

Genesis 3:10

10Ay, “Nagsirù à kidde!” nán na. “Ta nagìna taka nga magdàdàdà kiya kamulán, ay mìpat tà magpassingan kikaw, áta soba ngà,” nán tu Adan.