Search form

Genesis 3:16

16Ay nán ne Apu Dios kitu babay,

“Gapu kiya kinuwám, ay paaduwan ku daya rígát mu kiya kabùsit mu, ay se pagbalinan ku ka natakit ya aggan-anà mu. Ay oray nu mapakuna, ay masápul mu pikam mala ya amminya naya atáwam, ay se iturayán naka pe.”