Search form

Genesis 3:19

19Magpakarígát ka pikam ma magkuwa se mu la nga mapowad ya kanan mu. Ummán kiyán nin ya agbiyág nu panda kiya katay nu nga ittu yanin ya aggulli nu kiya lusà a naggayatán nu. Ata nàwa kayu ka lusà. Ay díkod lusà pe ya tungpál nu kammin,” nán ne Apu Dios.