Search form

Genesis 3:22

Tu nammatálaw ne APU Dios kadatu tolay kitu kamulán

22Ay se yala nga nán ne APU Dios, “Kídi yin, ay nagbalin daya tolay ka ummán kadàtada, ta ammu da ngin ya napiya se nadakè. Nadà-dakè nu rán dala nga mangán pe kitu búnga natu káyu wa mamagbiyág ka áwan panda, áta akkan da ngin mataatay,” nán na.