Search form

Genesis 3:7

7Ay ittu pe yin tu pagkìlát da ngala nga ummán ka nalùtán tu mata da nga duwa. Ay nammuwán da pe yin na soba da gáyám. Ay díkod, nagásip da kadatu dadakkal la adon nga ittu tu pinagken da.