Search form

Genesis 30:25

Tu nagturátu de Jacob se Laban panggap kitu tangdán ne Jacob

25Ay kane meanà natu Raquel tu Jose, ay nán natu Jacob kitu Laban, “Palubúsán nà a mawe yin ka babalay mi,” nán na.