Search form

Genesis 32:22

Tu nakigbu tu Jacob kitu tolay

22Kitun kam ma gabi, ay bumángun tu Jacob se na nga alà datu duwa nga attáwa na, se datu duwa nga magtar-tarakan kadatu attáwa na, se datu sangapúlu se isa nga annánà na, ay se da nga magbàláng ngin kitu wángag Jabbok.