Search form

Genesis 33:10

10Ngamay nán tu Jacob, “Akkan. Alà mu kuma datun. Nu kurug ga pinakawan nà in, ay alà mu agpà datun na panaruanggam ku. Ata kane masingan ku ya nagganggam mu nga nangáwat kiyà, ay ummán ku pe ka nasingan ne Dios,” nán na.