Search form

Genesis 33:18

18Ay kane kuwa, ay nawe tu Jacob ka íli Sikem ka Canaan kitu naggayát na ka Mesopotamia. Dumatang da kattoni nga áwan napà-pàyanán. Ay nagbáwi manin kitu adanni kitu íli.