Search form

Genesis 34

Tu nanikap da kitu Dina

1Ay tu Dina nga an-anà natu Lea se tu Jacob, ay nawe naggagáyám kadatu babbay kitúni íli Canaan. 2Ay kane masingan tu Sikem nga prinsipe kitúni nga an-anà tu Hamor nga Heveo ay sinikap na. 3Ngamay kane kuwa, ay kelugán na kurug pe yin. Piyán na tutu wala pe yin tu Dina. Ay tútu inan-anannay na. 4Ay se la nán tu Sikem kitu ama na, “Piyán ku atawán idi nga babay, ama. Alà mu ka para kiyà,” nán na.

5Nagìna natu Jacob tu nanikap tu Sikem kitu Dina nga pútut na. Datu annánà na, ay atán da kitu ir-ir-er nga mangipastor kadatu báka da. Díkod akkan nala pikam nagun-úni tu Jacob panda kitu nelalbet da. 6Ay tu Hamor nga ama natu Sikem, ay nawe makiamomán kitu Jacob. 7Ay se la nga inumbet pe yin datu lalláki nga pútupútut natu Jacob nga gayát ka ir-ir-er. Ay kane mammuwán da tu nàwa, ay nagpannakit da, ay se nalùsaw da tutu wala. Ata kitu namílit tu Sikem kitu Dina nga pútut natu Jacob, ay neap-appat na daya iIsrael, áta nadakè tutu wala tuni kaggída.

8Ngamay nakiamomán tu Hamor kaggída nga nán na, “Kurug ga kelugán natu bag-bagu ku nga Sikem ya an-anà nu. Túya pangaási nu ta pagatawán tada da. 9Ipalúbus nu kuma ngin na annung mi ya mangatáwa kadakayu, ay ummán kayu pe, annung nu pe ya mangatáwa kadakami. 10Mepagyán kayu kadakami. Awan ya mangiagáwa kadakayu kiya lusà. Magbalay kayu nu ittu, onu maglà-láku kayu. Annung nu pe ya magtagikuw-kuwa kanedi,” nán na. 11Ay nán pe tu Sikem kitu Jacob ba ama tu Dina, se kadatu wawwági na nga lalláki, “Ipalúbus nu agpà in ya agngan ku kadakayu. Idde ku kadakayu oray nágan na ya agngan nu. 12Ikagi nu wala nu nágan naya piyán nu wa panádug ku, ta idde ku ngámin. Basta ipalúbus nu wala nga atawán ku we Dina,” nán na.

13Ay datu lalláki nga pútupútut tu Jacob, ay sinungbátan da tu Sikem se itu ama na nga Hamor. Ngamay tu sungbát da, ay annábag da ngala kadatu magama gapu lugud kitu nangiap-appat da ke Dina. 14Ay nán da kaggída, “Akkan mi màwa yán. Akkan mabalin na ipaatáwa mi ya wagi mi kadaya akkan nagpakúgit. Ata nakap-appat yán kadakami. 15Mabalin na mayát kami ki nán nu, nu kuwaan nu ya isa ngala nga pàwa mi kadakayu. Masápul magpakúgit daya ngámin lalláki kadakayu. 16Nu kuwaan nu yán, ay annung nu ya mangatáwa kadaya babbalásang mi, ay se annung mi pe yin ya mangatáwa kadaya babbay nu. Ay díkod mepagyán kami pe yin kadakayu, ay díkod áwan tada pagdúmán nin. 17Ngamay nu maddi kayu kiya nán mi nga magpakúgit kayu, ay alà mi kammin ya wagi mi se kami la nga mawe,” nán da.

18Ay nayát tu Hamor se tu Sikem nga magama kitu piyán datu magwawági. 19Ay akkan nin-induwán tu bag-bagu kitu nán da. Ta piyán na kurug ge Dina nga an-anà tu Jacob. Tu Sikem pe tu ikaliyaw datu ngámin pan-pane na. 20Díkod miníting da nga magama ngámin datu lalláki kitu íli nga nán da, 21“Dedi nga tolay, ay namáru da kadàtada. Ay túya pagyanan tada da kanedi yin íli tada ngi. Annung da pe yin ya maglà-láku kanedi, ta abay mà ya íli para kadàtada ngámin. Annung tada pe yin ya mangatáwa kadaya babbalásang da, ay se annung da pe yin ya mangatáwa kadaya babbalásang tada. 22Ngamay atán masápul la kuwaan tada pikam. Masápul la magpakúgit daya ngámin na lalláki kadàtada, nga ummán kadaya ngámin lalláki kaggída. Nu kuwaan tada yán, ay mepagyán se mepagsissa dedi yin na tolay kadàtada kanedi. 23Ay nu umannúgut tada ki piyán da, se da nga mepagyán nin kadàtada kanedi, ay kuwa tada pe yin daya ngámin na kuw-kuwa da se daya ngámin na áyam da,” nán da. 24Ay nayát ngámin datu umíli kitu nán datu Hamor nga magama. Ay díkod nagpakúgit ngámin datu lalláki kitúni nga íli.

Tu nangibálat datu wawwági tu Dina kaggína

25Ay kitu mekàlu wa algaw kitu sillalanát da pikam kitu nagpakúgit da, ay nagtagiampiláng tu Simeon se tu Levi nga pútupútut natu Jacob nga wawwági tu Dina. Ay se da nga nawe kitu íli nga áwan makammu kadatu umíli kitu palánu da. Ay se da pinatayán ngámin datu lalláki kaggída. 26Pinatay da pe tu Hamor se tu Sikem nga magama. Ay se da nga inalà tu Dina se dala nga nagtálaw. 27Ay datu duddúma nga pútupútut natu Jacob, ay inumbet da kitu íli, se da nga alakkán datu kuw-kuwa datu tolay. Kinuwa da tun, áta neap-appat datu umíli tu wagi da nga babay. 28Inalà da datu báka da, se datu karneru da se kalding da, se datu asnu da, se datu ngámin na atán kitu íli se datu atán kitu tálun. 29Inalà da tu ngámin na kuw-kuwa da se datu annánà da, se datu attáwa da, se ngámin na masingan da kadatu babalay da. 30May nán tu Jacob kitu Simeon se tu Levi, “Tura dà pe ya iraaráas ta? Kídi yin ay kalingáan dà daya iCanaan se daya iPerezo. Bittì tada. Ay nu tura da la nga umbet nga makigubát kadàtada, ay kurug gala a nga matay tada ngámin, ta adu da,” nán na. 31Ngamay nán da pe, “May tura da la pe pinagbalin ya wagi mi ka ummán ka púta ta!” nán da.