Search form

Genesis 34:23

23Ay nu umannúgut tada ki piyán da, se da nga mepagyán nin kadàtada kanedi, ay kuwa tada pe yin daya ngámin na kuw-kuwa da se daya ngámin na áyam da,” nán da.