Search form

Genesis 34:30

30May nán tu Jacob kitu Simeon se tu Levi, “Tura dà pe ya iraaráas ta? Kídi yin ay kalingáan dà daya iCanaan se daya iPerezo. Bittì tada. Ay nu tura da la nga umbet nga makigubát kadàtada, ay kurug gala a nga matay tada ngámin, ta adu da,” nán na.