Search form

Genesis 35:17

17Ay kane palotán nin tu rígát natu anggì-gìna na, ay nán tu mamalugganà kaggína, “Akkan ka mansing ngin. Laláki manin ya an-anà mu,” nán na.