Search form

Genesis 35:2

2Ay díkod nán natu Jacob kadatu akkobung na se datu tolay na, “Ippà nu ngámin daya sinan diy-diyos nu nga negayát nu ki sabáli nga giyán, se nu dalusán daya bag-baggi nu, se kayu pe magsukát ka nadalus sa bádu.