Search form

Genesis 37:13-14

13-14Ay nán tu Jacob kitu Jose, “Nawe nepastor datu wawwágim datu karneru se kalding ka Sikem. Mawe muda nga sùbangán. Mawe mu sinnan nu mapà-paanna da ngin se datu ipas-pastor da. Ay umbet ka kammin, ta senu ammuwán ku nu mapà-paanna da,” nán na. “Mawe yà a lugud,” nán tu Jose. Ay tútu nagrubbuwát tin ka Hebron nga íli nga natanáp, nga mawe ka Sikem. Ay kane dumatang ka Sikem, ay sapúlan na ngin datu wawwági na. 15Ay uwad isa nga laláki nga nakasingan kaggína nga magaw-awagwag kitu ir-ir-er. Ay tútu sinaludsud natu laláki kaggína, “Inna ya sap-sapúlam?” nán na.