Search form

Genesis 38:22

22Díkod, nagulli kitu Juda se na nga nán, “Awan ku nasmà kitu babay. Ay ‘Awan mà inummang nga púta kanedi,’ nán datu lalláki kitúni,” nán na.