Search form

Genesis 38:23

23Ay tútu nán natu Juda, “Kuwa na la ngin datu nepatíngà kaggína. Ta get igal-galà ditta da tolay. Piddè mà kikaw idde nga kalding may áwan mu masmà kaggína mà,” nán natu Juda.