Search form

Genesis 38:25

25Ay kitu angngilawán da kitu Tamar, ay nepekagi na kadatu tolay kitu katugángan na ya, “Ya laláki nga makin-kuwa kadedi, ay aggína ya ama nedi bùsit ku wi,” nán na. “Sinnan muda agpà se mu kagiyan kiyà nu inna ya makin-kuwa kadedi nga sangkilat ta immamarka se ya kadena na, se ya tàdukud,” nán na.