Search form

Genesis 38:28

28Ay kane manggì-gìna ngin, ay lummawán tu íma natu isa kadatu annánà. Inimmán natu mamalugganà tu íma na se na babbaddan ka daggáng nga binola. Ta aggína tu nunna nga lumawán.