Search form

Genesis 39

Tu Jose se itu atáwa tu Potifar

1Ay nu tu Jose, ay nippan datu Ismaelita ka Egipto. Ay ginátang tu Potifar tu Jose kaggída. Tu Potifar ay isa nga iEgipto nga kapitán datu guwardiya ka palásiyu natu ári. 2E Apu ya atán peyapeyang nga mamul-bulun kitu Jose. Ay tútu napiya tu nà-nàwaán na. Ay díkod atán pe yin kitu balay natu apu na nga iEgipto. 3Nalásin natu apu na nga atán ne APU peyapeyang kaggína. Ay ngámin na kuwaan natu Jose, ay papiyaan ne APU da ngámin. 4Díkod pàgan na nge Jose. Tútu pinagbalin na ka bobonan na kampela ngin. Ay pinagbalin na pe ka maragtagasíngan kitu balay na, ay se nepiyár na kaggína pe datu ngámin na kuw-kuwa na. 5Nanggayát kitu nangngipiyár na kadatu ngámin na kuw-kuwa na se itu balay na kitu Jose, ay tinag-tagasinnán pe ne APU tu iEgipto, se datu akkobung na, se datu kuw-kuwa na, se datu mul-múla na. Kinuwa ne APU tun gapu kitu Jose. 6Díkod nepiyár na tu ngámingámin na kuw-kuwa na kitu Jose. Gapu kitu Jose, ay áwan na nga lid-lídug ki oray inna. Tittu la tu kanan na.

Tu Jose ay natáram se nabakad. 7Ay kane din isa ngalgaw, ay natarmán tu atáwa ne Potifar kitu Jose. Ay tútu nán na kitu Jose, “Umbet ikaw, magallay,” nán na. 8Ngamay naddi tutu wala tu Jose, ay nán na kaggína, “Nepiyár naya apù ya ngámingámin na kuw-kuwa na kiyà. Awan na lid-lídug kadaya kuw-kuwa na kídi balay gapu lugud ta piyáran nà. 9Nagpáda ngin ya turáy mi kídi nga balay. Ay áwan na nga netagàna kiyà. Ikaw wala nga atáwa na. Ay túya maddi yà kiya nadakè tutu wala nga talipàwa mu kiyà. Lùsawan ku ya magbásul ke Dios,” nán na. 10Ay oray inalgaw tu angngagi na kitu Jose nga magallay da, ay akkan na inat-atangya, ay se lanídán na peyang pe. 11Ngamay kane isa ngalgaw kane mawe ye Jose kitu balay da nga mangwa ngin kadatu ubra na, ay nipàmu pe nga áwan pe datu lalláki ya atán kitu balay. 12-13Dinugkam natu atáwa Potifar tu Jose nga nán na, “Ara, allayan nà kídi yin!” nán na. Ngamay naglàmut tu Jose. Nagtálaw se lumawán kitu balay, ngamay nabansi tu amin lasi nga bádu na kitu babay. Ay tútu 14nakas-asáraw kanu mà pe nga nagkarraw kadatu lalláki nga magub-ubra kitu balay da. Ay nán na kaggída, “Sinnan nu kod! Tali iap-appat nitta ya Hebreo nga nilbet natu atáwà kanedi balay yi. Tagge nà ala nga sìpan ngamay se yà a nakas-asáraw. 15Ay kane makas-asáraw wà ay nagkirut nagtálaw. Ay tútu akkan na natagmit idi bádu na ngi,” nán na. 16Ay se na nga nippapáy tu bádu natu Jose kitu giyán na panda kitu nilalbet natu atáwa na. 17Ay kane umbet tu atáwa na, ay nagpipílit nga nán na, “Tu asassu mu nga Hebreo nga inalà mu kanedi, ay linumnà kídi giyán ku se nà sìpan kuma 18ngamay kane makasáraw wà, ay nagkirut nagtálaw se la lumawán. Ay túya nabansi na ya bádu na ngi,” nán na.

19Ay kane magìna natu apu tu Jose tu nekagiyán tu atáwa na, ay nakarungat pànang. 20Díkod tiniliw na tu Jose se na nga ibálud kitu agba-balúdán na giyán pe datu bálud natu ári. 21Ngamay atán pe APU Dios nga sumeseseng peyang kitu Jose. Nepassingan na tu kinamáru na kaggína kane idúma manin natu apu kitu agba-balúdán tu Jose. 22Ay tu Jose tu pakammuwan natu ap-apu kitu agba-balúdán kadatu duddúma nga bálud. Tu Jose pe tu nangipiyáran na kadatu ngámingámin na mà-màwa kitu agba-balúdán. 23Ay díkod, áwan lidu-lídug natu ap-apu datu bálud kadatu nepiyár na kitu Jose, áta e APU ya sumeseseng kaggína. Ay oray inna nga kuwaan na, ay napiya peyang ya pagbalinán da, ta e APU ya sumeseseng kaggína.