Search form

Genesis 39:10

10Ay oray inalgaw tu angngagi na kitu Jose nga magallay da, ay akkan na inat-atangya, ay se lanídán na peyang pe.