Search form

Genesis 39:12-13

12-13Dinugkam natu atáwa Potifar tu Jose nga nán na, “Ara, allayan nà kídi yin!” nán na. Ngamay naglàmut tu Jose. Nagtálaw se lumawán kitu balay, ngamay nabansi tu amin lasi nga bádu na kitu babay. Ay tútu 14nakas-asáraw kanu mà pe nga nagkarraw kadatu lalláki nga magub-ubra kitu balay da. Ay nán na kaggída, “Sinnan nu kod! Tali iap-appat nitta ya Hebreo nga nilbet natu atáwà kanedi balay yi. Tagge nà ala nga sìpan ngamay se yà a nakas-asáraw.