Search form

Genesis 39:14

14nakas-asáraw kanu mà pe nga nagkarraw kadatu lalláki nga magub-ubra kitu balay da. Ay nán na kaggída, “Sinnan nu kod! Tali iap-appat nitta ya Hebreo nga nilbet natu atáwà kanedi balay yi. Tagge nà ala nga sìpan ngamay se yà a nakas-asáraw.