Search form

Genesis 39:17

17Ay kane umbet tu atáwa na, ay nagpipílit nga nán na, “Tu asassu mu nga Hebreo nga inalà mu kanedi, ay linumnà kídi giyán ku se nà sìpan kuma