Search form

Genesis 39:4

4Díkod pàgan na nge Jose. Tútu pinagbalin na ka bobonan na kampela ngin. Ay pinagbalin na pe ka maragtagasíngan kitu balay na, ay se nepiyár na kaggína pe datu ngámin na kuw-kuwa na.