Search form

Genesis 39:8

8Ngamay naddi tutu wala tu Jose, ay nán na kaggína, “Nepiyár naya apù ya ngámingámin na kuw-kuwa na kiyà. Awan na lid-lídug kadaya kuw-kuwa na kídi balay gapu lugud ta piyáran nà.