Search form

Genesis 4:14

14Pagtaláwan nà kídi ya lusà, ay meadayyu wà pe yin kikaw. Magal-aliwagwag gà in, ay áwan ku pe pagyanán. Ay patayan dà daya makasingan kiyà,” nán na.