Search form

Genesis 4:2

2Ay se yala nagan-anà manin ka isa nga laláki. Ay nepangágan na ka Abel. Ay díkod atán na wagi tu Cain nin. Kane umabay da nga duwa, ay tu Abel tu maragtarakan kadatu karneru da. Ay tu Cain tu magtal-tálun.