Search form

Genesis 4:20

20Tu Ada ay neanà na tu Jabal. Ay idi ya Jabal, aggína ya makin-pútut kadatu maragtarakan kadaya báka. Ay baw-bawi pe yala tu nag-agyanán da.