Search form

Genesis 4:23

23Ay isa nga algaw, nán tu Lamec kadatu attáwa na,

“Gìnán dà, dakayu Ada se Zilla. Dakayu wa duwa nga attáwà, gìnán nu ya kagiyan ku: Uwad pinatay ku nga laláki ta tinalíngu nà. Sinúlung nà yán na bag-bagu.