Search form

Genesis 40:13

13Ki unag tallu ngalgaw, ay pakawanan naka ya ári yin, se naka pelawán nin, ay se naka pagubraan kammin. Ikaw kammin ya para tog kiya ári nga ummán kitu kuk-kuwaan mu kitun.