Search form

Genesis 40:16

16Ay kane nagìna natu ap-apu datu para kuwa ka sinápay natu ári nga napiya tu sarut natu tagenap natu ap-apu datu para tog natu ári, ay nán na pe kitu Jose, “Iyà pe, ay uwad tagenap ku. Uwad kanu mà tallu nga maglulosud nga làba nga tutututun ku, nga napnu ka sin-sinápay.