Search form

Genesis 40:17

17Ay tu amin otun na làba, ay nagbal-baláki kanu mà nga sinápay nga para kiya ári tu minayán na. Ngamay uwad da kanu mà nga an-anù nga magkán kadatun na sinápay,” nán na kitu Jose.