Search form

Genesis 41:18

18Ay pagkìlát ku kanu mà ala ya pittu wa nappiya se nallùmag ga báka nga gummàdáng gayát kitu wángag. Ay se dala kanu mà a nagárab kitu katub-tubngán.