Search form

Genesis 41:21

21Ngamay oray kitu nakkán da ngin datu nallùmag ga báka, ay akkan ta pe makagi nga kinnán dada ta, it-ittu da kam ma naniw-níwáng. Ay se yà a nalukág.