Search form

Genesis 41:29

29Atán pittu dagun na adu tutu wala ya maápit tada ngámin kanedi Egipto.