Search form

Genesis 44:18

Nakim-imallà tu Juda gapu kitu Benjamin

18Ay se la nga umadanni tu Juda kitu giyán na, ay se na nán, “Apu, gìnám agpà ya kagiyan ku. Akkan nà agpà a lùsawan, ta atán kagiyan ku. Ammù a ummán ki turáy na ári mismu ya turáy mu.