Search form

Genesis 44:2

2Ay se mu ippáy pe ya napatag akap ku kitu langgusti natu udiyán kaggída kabulun natu pirà na kiya otun na ammay,” nán na.

Ay kinuwa kurug natu pakammuwan da kitu balay tu kinagi tu Jose.