Search form

Genesis 44:24

24Ay kane magulli kami ke ama, ay kinagi mi kaggína datu kinagim kadakami.