Search form

Genesis 44:32

32Ta iyà, ápu, ya makakaammu kiya ababbing. Kinagì ke ama nga, ‘Nu akkan ku mepatulli ya ababbing kikaw, ay iyà ya mapabásul ka panda ki agbiyág ku.’