Search form

Genesis 45:11

11Ay tarànan takayu kattoni. Iddán takayu ka kanan nu, ta limma dagun pikam idi nga ulát. Ta nu akkan, ay mabis-bisinán kayu ngámin se daya tarakan nu wa animál.