Search form

Genesis 45:17

17Ay nán tu ári kitu Jose, “Kagiyam kadaya wawwágim nga tàyán da daya asnu da ka ammay, se da la nga magulli kammin ka Canaan.