Search form

Genesis 45:20

20Akkan da paglídug daya kuw-kuwa da nga mabansi, áta iddè kaggída daya kapíyán kanedi Egipto,” nán natu ári kitu Jose.