Search form

Genesis 45:22

22Niddán nada ka aggisa da nga páris sa pagsukatán da nga bádu nga nappiya. Ngamay niddán na tu Benjamin ka tallu gatut ta pirà nga pinaláta se limma páris nga nappiya nga bádu nga pagsukatán na.