Search form

Genesis 45:23

23Ay tu ama na, ay pinaw-ítán na ka sangapúlu wa asnu nga napakagtuwán kadatu nappiya nga pruduktu nga gayát ka Egipto. Niddán na pe ka sangapúlu nga babbay ya asnu nga napakagtuwán ka ammay se sinápay, se duddúma pikam ma akakkanan nga masápul na nu umbet ka Egipto.