Search form

Genesis 45:27

27Ngamay kane kagiyan da ngin ngámin datu kinag-kagi tu Jose, ay se kane masingan na datu karisun na pinálà tu Jose kaggída nga pangitàyán da kaggína, ay pummiya tu uray na.