Search form

Genesis 45:28

28Ay nán tu Jacob, “Nágan na pikam mala ya masápul ku ammuwan? Sibbiyág pikam gáyám me Jose nga an-anà ku! Masápul mawe yà a sinnan ki kasibbiyág ku pikam,” nán na.