Search form

Genesis 45:5

5Akkan kayu magpannakit, se akkan nu pe lùsawan daya baggi nu kampela ngin gapu ki nangiláku nu kiyà kanedi. Ata ittu ya nangidalenán ne Dios kiya nagpainunna na kiyà kanedi, ta senu iyà ya mamiyág kadakayu.