Search form

Genesis 46:12

12Tu Juda nga pútut tu Jacob se datu pútupútut na nga lalláki nga ittu de Er, Onan, Sela, Perez, se Zera (ngamay natay tu Er se tu Onan ka Canaan). Kabulun da pe datu pútupútut tu Perez nga tu Hezron, se tu Hamul.